ARROWSTREET GLOBAL UNIVERSAL EQUITY CCF (het "Fonds")

Samenvatting

 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in de wereldwijde aandele n van emittenten binnen een referentiebenchmark, de MSCI ACWI ESG Universal ex Thermal Coal 5% Index (de “Benchmark”). Het Fonds sluit ook bepaalde aandelen uit van producenten van civiele vuurwapens, alcoholproducenten en bedrijven die betrokken zijn bij de gokindustrie en de productie van tabaksproducten. Het Fonds streeft ernaar systematisch kansen te benutten in landen, sectoren en effecten, zoals deze zich in de loop der tijd ontwikkelen door een breed scala aan voorspellende factoren te evalueren, zoals, maar niet beperkt tot, waarde, momentum en winst, terwijl de va lutarisico’s actief worden beheerst.

 

Het fonds is geclassificeerd overeenkomstig artikel 8 van de SFDR en beoogt bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken te promoten. De ecologische en/of sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot zijn het verkrijgen van blootstelling aa n bedrijven die zowel op ecologisch, sociaal en governancegebied (“ESG”) een robuust profiel laten zien alsook een positieve trend laten zien in de verbetering van dat profiel. Het Fonds bereikt dit door (i) alleen te beleggen in aandelen die deel uitmaken van de Benchmark en (ii) bepaalde aanvullende beleggingsbeperkingen toe te passen door te beogen effecten te vermijden die betrekking hebben op producenten van civiele vuurwapens, alcoholproducenten en bedrijven die betrokken zijn bij de gokindustrie en de productie van tabaksproducten.

 

De beleggingsbeheerder van het Fonds heeft een handelsnalevingsprogramma om de portefeuille van het Fonds gedurende de gehele levenscyclus te controleren en ervoor te zorgen dat het Fonds zijn beleggingsstrategie naleeft, met inbegrip van afstemming op de methodologieën van de Benchmark en de hierboven beschreven aanvullende uitsluitingen. Het Fonds gebruikt duurzaamheidsindicatoren om het behalen van de relevante ecologische en/of sociale kenmerken te meten die het percentage meten van de beleggingen dat voldoet aan bepaalde “Controversie-uitsluitingen” (zoals hieronder beschreven in het onderdeel “Monitoring van ecologische of sociale kenmerken”) waarop de Benchmark en de aanvullende uitsluitingen zijn gebaseerd.

 

De beleggingsbeheerder van het Fonds vertrouwt op gegevens die door interne en externe bronnen worden verstrekt om te waarborgen dat het Fonds zich houdt aan zijn beleggingsstrategie, met inbegrip van afstemming op de methodologie van de Benchmark en de aanvullende uitsluitingen die hierboven zijn beschreven. De primaire gegevensbron is MSCI, de aanbieder van de Benchmark. MSCI levert ook de lijst van bedrijven die op grond van de aanvullende beperkingen zijn uitgesloten van het belegbare universum van het Fonds. Elke gegevensverstrekker wordt geselecteerd op basis van zijn ervaring in de sector, zijn referenties en de kwaliteit van de gegevens. De beleggingsbeheerder heeft due diligence uitgevoerd op MSCI met betrekking tot de kwaliteit van de gegevens die MSCI gebruikt en voert periodiek steekproeven uit op de gegevens die door een onafhankelijke leverancier aan de beleggingsbeheerder worden verstrekt. Het gegevenslandschap voor ESG-analyse en -rapportage ontwikkelt zich snel, en de kwaliteit van de gegevens en de methodologie worden momenteel geconfronteerd met uitdagingen in de hele sector, zoals het gebrek aan informatieverschaffing door bedrijven, het gebruik van schattingen en veranderende regulatoire verplichtingen. De beleggingsbeheerder heeft een initiële due diligence op de Benchmark uitgevoerd en zal de samenstelling ervan toetsen aan de screeningcriteria en methodologieën die de Benchmark moet volgen om te bevestigen dat de werking van de Benchmark strookt met de beleggingsstrategie van het Fonds, met inbegrip van de relevante ecologische en/of sociale kenmerken die het Fonds promoot.

 

De Benchmark is aangewezen als referentiebenchmark voor het bereiken van de door het Fonds gepromote ecologische en/of sociale kenmerken. De Benchmark is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken van het Fonds door: (i) alle effecten van ondernemingen die onderworpen zijn aan Controverse- uitsluitingen uit te sluiten van de moederindex; (ii) aan elke onderneming een gecombineerde ESG-score toe te kennen; en (iii) het herwegen van de aandelen va n de free-float marktkap italisatiewegingen van de moederindex met behulp van de gecombineerde ESG-score om de referentie-index van de Benchmark samen te stellen.